AEG
Electrolux
Bauknecht
Siemens
Miele
Zanussi
 

Leveringsvoorwaarden

Technorette wil graag op een prettige wijze zakendoen zodanig dat de klanten tevreden zijn, dit doorvertellen en terugkomen als er sprake is van een storing of noodzaak van vervanging.

Hieronder geven wij onze principes aan:

1.      Wij willen tevreden klanten hebben en geven iedere klant de gewenste service zonder aanzien des persoons.

2.      Wij gaan uit van eerlijk zaken doen, wij vertrouwen onze klanten.

3.      Wij helpen onze klanten zoals wij zelf geholpen zouden willen worden.

4.      Wij begrijpen wat het betekent als apparaten uitvallen en doen ons uiterste best om bij storingen snel aanwezig te zijn. Wij zijn altijd binnen 2 werkdagen bij u 

         aan huis, tenzij wij anders afspreken.

5.      Wij melden u zo nauwkeurig mogelijk wanneer onze monteur bij u is en verwachten, dat u dan ook op de afgesproken plek bent.

6.      Wij geven u altijd vooraf een zo goed mogelijk inzicht over kosten, prijzen en levertijden.

7.      Wij willen de administratie zoveel mogelijk beperken daarom maken wij telefonisch afspraken en gaan wij uit van mondelinge afspraken.

8.      Wij raden u aan om zo min mogelijk zelf aan de apparaten te komen bij storingen. Dit kan van invloed zijn op de fabrieksgarantie.

9.      Wij vragen u contant of per pin (mobiel) af te rekenen zodat wij geen tijd hoeven te besteden aan facturen schrijven en bewaken dat het geld binnenkomt.

10.    Wij begrijpen dat zaken soms anders lopen dan verwacht, dat afspraken niet kunnen worden nagekomen door wat voor reden dan ook. Dit melden wij altijd 

         tijdig aan u.

11.    Wij vertrouwen erop dat onze klanten ook tijdig melden als afspraken anders zijn.

12.    Voor apparaten of onderdelen die wij niet op voorraad hebben, plaatsen wij bestellingen. U bent dan wel verplicht deze af te nemen.

13.    Als er zaken niet goed gaan dan willen daar altijd op een fatsoenlijke manier met u over overleggen en zorgen voor een aanvaardbare oplossing.

14.    Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u ons dat tijdig meldt, dan kunnen we werken aan een oplossing.

15.   Als u tevreden bent, hopen wij dat u dat doorvertelt en ook dat u weer bij ons terugkomt.

Leveringsvoorwaarden
Technorette
info@technorette.nl
Tel 055 – 542 92 24
Fax 055 – 533 89 37

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Technorette en de afnemer (klant) van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Technorette overeengekomen worden.

1.2 Onder de afnemers wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer (klant), dan wel een ieder die met Technorette een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Technorette een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop/aankoop en andere voorwaarden, welke de afnemer (klant) van toepassing verklaart ,binden Technorette niet ,tenzij deze schriftelijk door Technorette zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Technorette een mededeling van de afnemer (klant) dat deze de voorwaarden van Technorette niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle door Technorette gedane leveringen, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Technorette verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc, zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Technorette behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3: Opdracht

3.1 De afnemer (klant) is ten opzichte van Technorette volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer (klant).

3.2 Technorette biedt de afnemer (klant) de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreken van een schriftelijke bevestiging, is Technorette gerechtigd vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer (klant) alle verantwoordelijkheid ter zake. Technorette behoudt ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Technorette dient de afnemer (klant) zichzelf te identificeren en wordt de afnemer (klant) door Technorette geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Technorette aan de afnemer (klant) verstrekt en bestaat uit een (combinatie van) Klantnaam, adres email en/of telefoonnummer en andere vormen van identificatie. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie van de afnemer (klant) genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als door de afnemer (klant) ondertekende in- of aankooporder. Technorette kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer (klant) zijn overgezonden met gebruik van de juiste klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer (klant) op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Technorette is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht,voor wat betreft de inhoud en de vorm die van de afnemer (klant ) ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Technorette is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van klantenidentificatie van een afnemer (klant). Technorette is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer (klant) wiens klantidentificatie werd gebruikt te leveren,te factureren en deze afnemer (klant) betaling te verlangen met betrekking tot opdrachten die geplaatst zijn met zijn klantidentificatie. De afnemer (klant) volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en geheimhouding van de hem door Technorette toegekende klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Technorette schade lijdt, dient de afnemer (klant) Technorette hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer (klant) dient zodanig veiligheidsmaatregelingen en procedures te voorzien ten einde garanderen dat hem de toegekende klantidentificatie uitsluitend bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer (klant) bij verlies, bij misbruik of poging tot misbruik van de klantidentificatie, Technorette onmiddellijk nadat de afnemer (klant) daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Technorette een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Technorette met de uitvoering met van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,tenzij de afnemer (klant) binnen 3 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst,binden Technorette slechts voor zover zij door Technorette schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euromunt en inclusief B.T.W. en andere heffingen welke overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen. belasting, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Technorette gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht de wijziging voor Technorette al dan niet voorzienbaar was ten tijden van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer (klant) niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden door directe betaling. Dit kan contant of door middel van een pin apparaat. Wanneer is overeengekomen dat de betaling zal geschieden doormiddel van storting of overmaking op een door Technorette aangewezen bank of girorekening, is de klant verplicht het bedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Technorette vermelde valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Al hetgeen de afnemer (klant) betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer (klant) de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,zal de afnemer (klant) van rechtswege in verzuim zijn en heeft Technorette ,onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht ter hare keuze aan de afnemer (klant) over het gehele beschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer (klant).De hoogte van de aan Technorette verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 175 euro.

6.5 Indien Technorette daartoe aanleiding ziet, kan Technorette nadere zekerheid verlangen, bij gebreken waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.

6.6 Zolang Technorette geen kredietlimiet op afnemer (klant) heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruit- of directe betaling van de factuur geleverd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Technorette totdat de afnemer (klant) volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer (klant) mist het recht de door Technorette geleverde zaken aan derden af te staan,in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer (klant) enige verplichting voortvloeiende uit de rechtsverhouding met Technorette,in het bijzonder de betalingsverplichting ,niet of niet volledig nakomt,is Technorette gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen,in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden,onverminderd het recht van Technorette tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer (klant) is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goede huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer (klant) is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Technorette berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszin individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer (klant) gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsgevaar, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Technorette.

Artikel 8: Termijn en levering

8.1 Alle door Technorette genoemde (levering) termijnen worden bij nadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Technorette bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ,ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft,wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat,onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Overschrijding van de door Technorette opgegeven leveringtermijnen,door welke oorzaak dan ook,geeft de afnemer (klant) nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Annulering van orders/bestellingen kan alleen na schriftelijke bevestiging van Technorette. In geval van annulering van de opdracht door de afnemer (klant) heeft Technorette het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen,onverkort het recht van Technorette op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden,mag Technorette de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen,totdat de afnemer (klant) de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deellevering is Technorette gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer (klant) beschikbaar zijn,doch niet door hem worden afgenomen,dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen op zijn rekening en risico.

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies,vergaan,beschadiging etc,ongeacht de oorzaak daarvan,over op de afnemer (klant).

Artikel 9: Transport

9.1 Technorette bepaalt de wijze van transport,verzending,verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer (klant).Technorette is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien en zover Technorette zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10: Reclame en retourzending

10.1 De afnemer (klant) is verplicht de zaken direct na levering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Technorette slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Technorette kenbaar zijn gemaakt,onder nauwkeurige opgave van aard en de grond van gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur en/of bestelling ordernummer of,bij gebreke hiervan,van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer (klant) geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken,welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in handelsverkeer algemeen worden toegelaten,kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer (klant) geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

10.4 Retournering van het geleverde goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Technorette. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van factuur / opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van het betreffende artikelnummers,aantallen en de reden van retouraanvraag. Technorette behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking ,zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking,kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer (klant) draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Technorette, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer (klant) en heeft Technorette het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Artikel 11: Herroepingsrecht

11.1 De koper / afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers,die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze ,waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie,geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling is verbroken,of andere gepersonificeerde producten.

11.2 De consumentkoper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 12e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit te zijn van Technorette. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van het verzenden en het bewijs daarvan berusten bij de consumentkoper.

11.3 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht,zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt,dan draagt Technorette zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag.

Artikel 12: Garantie

12.1 De garantie met betrekking tot de door Technorette geleverde zaken beperkt zich,zowel voor wat betreft de inhoud als de duur daarvan,tot de door de fabrikant toegekende garantie.

12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Technorette is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade,voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet,niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten,behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Technorette. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade ( bedrijfsstoring,derving van inkomsten e.d. ) gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade,door welke oorzaak ook ontstaan,daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Technorette is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer (klant) of derden toegebrachte schade,uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook,behoudens ingeval van aan Technorette toerekenbare opzet of grove schuld.

13.3 Voor schade van welke aard dan ook,die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik van anderen dan normale doeleinden van door Technorette geleverde goederen, is Technorette niet aansprakelijk.

13.4 De afnemer (klant) vrijwaart Technorette en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele of inmateriele schade,welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik door) het door Technorette geleverde,tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Technorette en/of door haar ingeschakelde derden.

13.5 De aansprakelijkheid van Technorette uit hoofde van de met de afnemer (klant) gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief B.T.W.

13.6 Eventuele aanspraken van de afnemer (klant) dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Technorette te worden ingediend,bij gebreke waarvan alle uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 14: Verzuim

14.1 De afnemer (klant) wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval;

a. De afnemer (klant) enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt.

b. Technorette goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer (klant) in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.

c. De afnemer (klant) zijn eigen faillissement aanvraagt,in staat van faillissement wordt verklaard,tot boedelafstand overgaat,een verzoek tot surseance van betaling indient,dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

d. De afnemer (klant) overgaat c.q besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan,daaronder inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,dan wel overgaat c.q besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding.

e. Van overlijden,indien de afnemer (klant) een natuurlijke persoon is.

14.2 Technorette is in de artikel 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten,zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding,en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist;
a. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer (klant) en/of
b. Enige door de afnemer (klant) aan Technorette verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. Het op de grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Technorette, een keus uit de praktijk.

copyright © 2013 - Technorette

 


Contactgegevens

  • Schumanpark 41A
  • 7336 AM Apeldoorn
  • 055 - 5429224
  • info@technorette.nl
Algemene leveringsvoorwaarden »  Technorette Apeldoorn